អេចអិលអេច គ្រុប ខេមបូឌា
HLH GROUP OF COMPANIES

Cambodia contact information

HLH Group Company (Cambodia)

Tel: (855) 23 995 050 | 995 262

Fax: (855) 23 995 515

Email: info@hlhcambodia.com

Address: #A1, A3, A5, Russian Blvd,
Sangkat Teuk Thla,
Khan Sen Sok,
Phnom Penh


HLH Group of Companies in a larger map

HLH on Social Link